امداد صعود متین

شرکت فنی و مهندسی,امداد صعود متین

امداد صعود متین

مقالات
این مقاله نگاهی اجمالی و گذرا دارد به نحوه ورود آسانسور به ایران و تکامل صنعت آسانسور در ایران.

۱۰ / ۴ / ۱۳۹۵
 
در این مقاله سعی گردیده ، تاریخچه ای از چرایی و نحوه اختراع آسانسور و همچنین سیر تکاملی آن در طول زمان بیان گردد.